СЕЗОННОСТ / SEASON

 
В името на всяка снимка е включена и датата на направата й, форматът е следния:
 
NN_YYMDDnnnn.jpg - където:
 
NN - е поредния номер на снимката в галерията;
YY - годината;
М - месеца, като 1-9 за I-IX и A,B,C за X,XI,XII;
DD - деня;
nnnn - пореден номер на снимката в основния архив.

Пример:
01_16A164369.jpg 16.10.2016
01_109077565.jpg 07.09.2010