Exidia recisa (Ditmar) Fr.

Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Auriculariomycetidae, Auriculariales, Exidiaceae, Exidia
Basidiomycota› Phragmobasidiomycetes› Tremellales› Tremellaceae
Synonymy: Tremella recisa Ditmar (1813), Peziza gelatinosa Bull.; Exidia gelatinosa (Bull.) Duby; Tremella salicum Pers.; Exidia straminea Berk.
IF c.n.: Exidia recisa (Ditmar) Fr. (1822)
MB c.n.: = IF c.n. (1823)
Spores:
11.9 [13.5 ; 14.2] 15.8 x 4.2 [4.7 ; 4.9] 5.4 µm
Q = 2.4 [2.8 ; 3] 3.4 ; N = 30 ; C = 95%
Me = 13.9 x 4.8 µm ; Qe = 2.9
BasidiomycotaPhragmobasidiomycetesTremellalesTremellaceae