Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst.

Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Inocybe (MB)
Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae, Inocybe (IF)
Basidiomycota› Homobasidiomycetes› Cortinariales› Inocybaceae
Synonymy: Agaricus hystrix Fr. (1838); 
IF c.n.: Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst. (1879) 
BasidiomycotaHomobasidiomycetesCortinarialesInocybaceae