Thelephora palmata (Scop.) Fr.

Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Thelephorales, Thelephoraceae, Thelephora
Basidiomycota› Homobasidiomycetes› Thelephorales› Thelephoraceae
Synonymy: Clavaria palmata Scop. (1772); Ramaria palmata (Scop.) Holmsk.; Merisma foetidum Pers.; Merisma foetidum var. commune Alb. & Schwein.; Merisma palmatum (Scop.) Pers.; Phylacteria palmata (Scop.) Pat.; Clavaria schaefferi Sacc.; Thelephora palmata var. diffusa Fr.; Thelephora diffusa (Fr.) Fr.; Merisma diffusum (Fr.) P. Karst.; Phylacteria diffusa (Fr.) Pat.; Phylacteria palmata var. diffusa (Fr.) Bourdot & Galzin; Ramaria palmata Donk; Thelephora palmata subsp. palmata, Thelephora palmata var. americana, Thelephora palmata var. anthocephala, Thelephora palmata var. clavularis, Thelephora palmata var. diffusa, Thelephora palmata var. digitata, Thelephora palmata var. mollissima, Thelephora palmata var. palmata
IF c.n.: Thelephora palmata (Scop.) Fr. (1821)
MB c.n.: = IF c.n.
Spores:
8.9 [10.2 ; 10.7] 11.9 x 6.8 [8 ; 8.4] 9.6 µm
Q = 1.1 [1.2 ; 1.3] 1.5 ; N = 40 ; C = 95%
Me = 10.4 x 8.2 µm ; Qe = 1.3
BasidiomycotaHomobasidiomycetesThelephoralesThelephoraceae